Statut

statut

STATUT
Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
1. Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach zwany dalej „Instytutem” jest organizacją skupiającą osoby fizyczne i prawne pragnące wspólnie realizować cele Instytutu.
2. Instytut działa na podstawie art. 7 Ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z dnia 4.VII.1991 r. (Dz. U. nr 66, poz. 287) oraz niniejszego Statutu zatwierdzonego przez Prawosławnego Metropolitę Warszawskiego i całej Polski.
3. Instytut jest osobą prawną Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
4. Terenem działania Instytutu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Instytut może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
5. Instytut ma prawo posługiwać się swoim logo, pieczęcią okrągłą w otoku: „Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach” i umieszczonym wewnątrz krzyżem ośmioramiennym oraz pieczęcią podłużną z napisem: „Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej” (z podaniem adresu, nr NIP i REGON).
6. Siedzibą Instytutu jest miasto Siemiatycze.
7. Instytut współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
8. Instytut opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
Cele i formy działania

9. Celem Instytutu jest:
a) pielęgnowanie ducha toŜsamości i łączności wśród ludności prawosławnej zgodnie ze swym wyznaniem, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach,
b) zapoznawanie społeczeństwa z nauką, tradycjami i dziedzictwem Kościoła Prawosławnego i propagowanie ich,
c) rozwijanie i popieranie działalności społeczno – kulturalnej i oświatowo – wychowawczej w duchu porozumienia i współpracy między róŜnymi wyznaniami i religiami,
d) współdziałanie z innymi organizacjami w dziedzinie sprawowania opieki nad zabytkami kultury prawosławnej,
e) rozszerzanie udziału prawosławnych w rozwoju społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju,
f) umacnianie więzi społeczności prawosławnej w Polsce ze środowiskami prawosławnymi w innych krajach,
g) przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym,
h) poszanowanie praw człowieka.

10. Instytut realizuje swoje cele poprzez:
a) pogłębianie wspólnoty i więzi ludności prawosławnej,
b) propagowanie w społeczeństwie polskim nauki, tradycji, dorobku materialnego i duchowego Kościoła prawosławnego oraz szerzenie idei ekumenicznych,
c) szerzenie i umacnianie w społeczeństwie polskim zasad tolerancji religijnej oraz zwalczanie wszelkich przejawów patologii społecznych i ich skutków,
d) szerzenie idei pokoju oraz pokojowego współżycia narodów i grup etnicznych,
e) organizowanie i prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej,
f) organizowanie różnych form dobrego wykorzystania wolnego czasu w tym: pielgrzymki, wycieczki, obozy, wyjazdy edukacyjno-turystyczne, kolonie, kółka zainteresowań, kółka językowe itp.,
g) prowadzenie działalności wydawniczej,
h) współpracę z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi,
i) organizowanie imprez artystycznych (koncerty, przeglądy, festiwale), odczytów, seminariów i występów,
j) gromadzenie i ochronę pomników cerkiewnej kultury materialnej,
k) organizowanie pielgrzymek, wycieczek i obozów,
l) współpracę ze środkami masowego przekazu,
m) prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowo – wychowawczej oraz fundowanie stypendiów,
n) prowadzenie działalności wspierającej ochronę środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

11. Członkowie Instytutu mogą być:
a) zwyczajni
b) sympatycy
c) honorowi

12. Członkiem zwyczajnym Instytutu może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec legalnie przebywający w RP, wyznania prawosławnego, akceptujący postanowienia Statutu i opłacający regularnie składki.

13. Przyjęcie w poczet członków Instytutu następuje po wyraŜeniu dobrowolnego aktu woli w formie pisemnej deklaracji.

14. O przyjęcie poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd, po spełnieniu przez członka warunków zawartych w pkt 12 i 13.

15. Członkowi zwyczajnemu przysługuje:
a) czynne i bierne prawo do wyboru władz Instytutu,
b) prawo do czynnego udziału w życiu Instytutu i zgłaszania postulatów lub wniosków pod adresem władz Instytutu w sprawach związanych z jego działalnością,
c) prawo do korzystania z pomocy i urządzeń stanowiących mienie Instytutu na zasadach określonych w regulaminie opracowanym przez Zarząd.

16. Członek Instytutu jest zobowiązany:
a) przestrzegać postanowień statutu, i uchwał władz Instytutu.
b) brać czynny udział w realizacji celów Instytutu,
c) dbać o dobro Instytutu i poszanowanie jego imienia,
d) regularnie opłacać składki członkowskie.

17. Członkostwo w Instytucie ustaje na skutek:
a) rozwiązania Instytutu,
b) pisemnej rezygnacji członka,
c) wykluczenia członka,
d) skreślenia z listy członków,
e) zgonu członka.

18. Członek może w każdej chwili złożyć Zarządowi Głównemu, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu rezygnację z członkostwa w Instytucie.
19. Członek może być wykluczony z Instytutu w przypadku nie przestrzegania postanowień Statutu lub zasad współżycia społecznego.
20. Członek może być skreślony z listy członków Instytutu w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej l2 miesięcy i nie uiszczenia ich mimo 2-krotnego wezwania do zapłaty.
21. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków z dniem jego zgonu.
22. Członkiem sympatykiem Instytutu może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który popiera założenia statutowe Instytutu po podpisaniu deklaracji zaopiniowanych przez dwóch członków zwyczajnych Instytutu.
23. Członek sympatyk ma prawo uczestniczyć w zebraniu z głosem doradczym, brać czynny udział w działalności prowadzonej przez Instytut, zgłaszać inicjatywy i wnioski, wpłacać dobrowolne datki.
24. Członek sympatyk ma obowiązek przestrzegania Statutu i stosowania się do uchwał i decyzji Instytutu.
25. Członkowie sympatycy nie mają prawa głosu na walnym Zebraniu Delegatów i nie mogą być wybrani do władz.
26. O przyjęciu w poczet członków sympatyków decyduje Zarząd Główny.
27. Godność honorowego członka nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Instytutu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Instytutu i realizacji jego celów.
28. Tytuł honorowego członka nie daje Ŝadnych uprawnień i nie nakłada Ŝadnych obowiązków wobec Instytutu.
29. Pozbawienie godności członka honorowego może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Delegatów.

ROZDZIAŁ IV
Władze Instytutu

30. Władzami Instytutu są:
a) Kierownik Instytutu,
b) Zastępca Kierownika Instytutu,
c) Zarząd Instytutu,
d) Walne Zebranie Członków Instytutu
31. Uchwały wszystkich Władz Instytutu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na liczbę zebranych delegatów. W razie równej liczby głosów decyduje głos – przewodniczącego zebrania – Kierownika Instytutu.
32. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym. Liczba zgłoszonych kandydatów jest nieograniczona.
33. Za całokształt działalności Instytutu odpowiadają powołani przez Metropolitę Warszawskiego i całej Polski kierownik Instytutu i jego Zastępca.
34. W razie choroby lub nieobecności kierownika Instytutu obowiązki jego pełni Zastępca Kierownika.
35. Kierownik Instytutu składa roczne sprawozdanie z działalności Instytutu Prawosławnemu Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski.
36. Zarząd Instytutu jest powołany do pomocy Kierownikowi Instytutu w kierowaniu działalnością Instytutu.
37. Zarząd Instytutu składa się z 9 członków (w tym Przewodniczący) wybieranych podczas Walnego Zebrania Członków na okres 4 lat.
38. Kierownik Instytutu oraz jego Zastępca są odpowiednio Przewodniczącym Zarządu oraz Zastępcą Przewodniczącego.
39. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Instytutu wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym:
a) dwóch zastępców,
b) sekretarza,
c) skarbnika.
40. Zarząd może w czasie trwania kadencji dokonywać rozdziału funkcji większością głosów członków Zarządu.
41. W razie ustąpienia z funkcji członka Zarządu w czasie trwania kadencji, wchodzi na jego miejsce kolejno wybrany podczas wyborów zastępca członka Zarządu.
42. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy do roku.
43. Posiedzenie Zarządu wymagają formy protokolarnej przyjętych uchwał.
44. Uchwały Zarządu wymagają zatwierdzenia przez Prawosławnego Metropolitę Warszawskiego i całej Polski.
45. Metropolita może uchylić każdą uchwałę Zarządu, jeśli uzna to za niezgodne z działalnością  statutową Instytutu.
46. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – pozostali członkowie: sympatycy i honorowi.
47. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
48. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przez kierownika Instytutu raz na rok, a sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania kierownik Instytutu zawiadamia pisemnie delegatów przynajmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.
49. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) podejmowanie uchwał w zakresie merytorycznej i finansowej działalności Instytutu,
b) zatwierdzanie bilansu i sprawozdań z działalności Instytutu,
c) rozpatrywanie wniosków Zarządu Instytutu,
d) udzielanie absolutorium Zarządowi Instytutu,
e) nadawanie godności członka honorowego Instytutu.
50. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne zwołuje Kierownik Instytut:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Zarządu Instytutu,
c) na wniosek 1/10 części ogółu członków zwyczajnych, zgłoszony na piśmie z podaniem porządku obrad,
d) na wniosek połowy delegatów.
51. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne należy przeprowadzić w terminie dwóch tygodni od chwili podjęcia decyzji o jego zwołaniu.
52. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.
53. Wszelkie podjęte uchwały wymagają akceptacji Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

ROZDZIAŁ V
Majątek Instytutu

54. Majątek Instytutu stanowią nieruchomości i ruchomości.
55. Majątek Instytutu powstaje z:
a) wpisowego i składek członkowskich,
b) dochodów z działalności Instytutu,
c) kolekt,
d) wsparcia finansowego osób fizycznych i prawnych,
e) darowizn, spadków, zapisów,
f) dotacji,
g) i innych dochodów.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

56. Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej powołuje Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski.
57. Statut Instytutu nadaje i dokonuje w nim zmian Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski.
58. Rozwiązanie Instytutu następuje decyzją Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski.
59. W przypadku rozwiązania tegoż Instytutu, jego majątek przechodzi na własność Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Diecezję Warszawsko-Bielską).